امان از درد بی فرصتی و بی عکسی

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 19 January 2012 in Art & Design.

سلام دوستان عزیز تر از جانم ببخشید چند مدتی نبودم الان با شرمندگی بسیار خدمت رسیدم تا عرض ارادت کنم و تصویری ضایع رو به نمایش بذارم.

Canon EOS 50D 1/100 second F/5.0 ISO 1600 50 mm

Canon EOS 50D
1/100 second
F/5.0
ISO 1600
50 mm