بازم گل؟

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 13 January 2013 in Landscape & Rural.

این گلو شما بگید چیه.باشه؟
آفرین بچه های خوب
ددددددددددووووووووووسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتووووووووووووونننننننننننن ددددددددددددددددددددددداااااااااااااااااااررررررررررررررمممممممممممممممممم

HTC Touch HD T8282

HTC Touch HD T8282