تصویری از یک پیرمرد ماخونیکی

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 26 February 2013 in People & Portrait.

Sony Ericsson W810i 1/3200 second F/2.8 ISO 80

Sony Ericsson W810i
1/3200 second
F/2.8
ISO 80