تصادف

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 17 November 2013 in People & Portrait.

سلام.من طفلی داشتم از چهار راه با ماشین رد میشدم که دوتا جوون با ماشینشون آنچنان به من زدن که ماشینم برگشت رو در راننده و دستم زیر ماشین له شد.

HUAWEI U8950-1 5 mm

HUAWEI U8950-1
5 mm